PROGRAMA CAMPAÑA VERÁN: Campamento para Mozas e Mozos.

Programa Campaña Verán

Normativa

Orde do 21 de marzo de 2013 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2013 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 63 do 2/4/2013)

  Obxecto:

  Facilitarlle á mocidade galega a participación en actividades de tempo libre a través da oferta dun plan xeral de actividades que se desenvolverán tanto en Galicia como noutras comunidades autónomas, en diferentes quendas de entre unha semana e quince días de duración, durante os meses de xullo e agosto

  Participantes:

  Mozos e mozas nados no ano sinalado no anexo I para cada actividade. En canto á idade mínima e máxima para participar deberase ter en conta o seguinte:
  • Os/as nados/as no ano 1995 non poderán facer 18 anos antes da finalización do campamento.
  • Os/as nados/as no ano 2004 deberán ter feitos 9 anos ao inicio do campamento.
  A solicitude pode ser individual ou múltiple (no suposto de grupos de ata catro irmáns). A solicitude múltiple só se poderá empregar para o suposto de solicitude de irmáns que vaian á mesma instalación e quenda. No momento da adxudicación da praza desde a lista de agarda xa se teñen en conta como individuais.
  Cada persoa interesada só poderá cubrir unha solicitude e un máximo de cinco quendas ou actividades por solicitude (cada quenda ou actividade vai identificada cun código no anexo I da orde de convocatoria).

  Servizos

  • Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación da/o moza/o.
  • Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
  • Manutención en réxime de pensión completa.
  • O material necesario para a actividade.
  • Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, se é o caso.
  • Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
  • Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

  Documentación:

  Solicitude individual (anexo II) / Solicitude múltiple (anexo III)

  Lugar de presentación:

  Prazo de solicitude:

  15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da Orde: ata o 17 de abril de 2013.
  Os/as participantes seleccionados/as deberán presentar no prazo de 15 días naturais contados desde o seguinte ao da realización do sorteo:
  • Xustificación de pagamento
  • Fotocopia do DNI ou da folla correspondente do libro de familia.
  • Fotocopia de documento de afiliación á Seguridade Social ou seguro médico privado.
  • Cuestionario médico-sanitario (anexo IV)
  • Declaración responsable de que sabe nadar.
  • De ser o caso, fotocopia compulsada do Título de Familia Numerosa, e do Carné Xove . Os membros de familia que teñan o título de familia numerosa terán un desconto do 50% sobre os prezos, e os do Carné Xove terán un desconto do 25%.

  Máis información: