Lexislación

VIOLENCIA DE XÉNERO


ESTATAL

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
(B.O.E nº 313, 29/12/2004)

Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá; violencia doméstica e integración social dos estranxeiros.
( B.O.E nº 234, 30/09/2003)
Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das vítimas de violencia doméstica.
(B.O.E. Nº 183, 1/08/2003)
Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, polo que se establecen as funcións, o réxime de funcionamento e a composición do Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller.
(B.O.E.nº 62, 14/03/2006)
Real Decreto 738/1997, de 23 de maio, polo que se aproba o reglamento de axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual.
(B.O.E.nº 126, 27/05/1997)
AUTONÓMICA: GALICIA
Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

(D.O.G. Nº 152,07/2007)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2D48A_gl.html

Orde do 2 de abril de 2013 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero e se procede a súa convocatoria para o ano 2013.
( D.O.G. nº 66, 5 de abril de 2013)

IGUALDADE

ESTATAL
Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
(B.O.E.nº 71, 23/03/07)
Lei 30/2003 do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto sobre xénero nas disposicións normativas que elabore o Goberno.
(B.O.E.nº 246, 14/10/2003)
Autonómica: Galicia
LEI 7/2010, do 15 de outubro, pola que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.
(DOG nº 207, 27/10/2010)
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101027/Anuncio36BC2_gl.html
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.

(D.O.G nº72, 13/04/2007)


Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

(D.O.G. nº147, do 3 de agosto)


VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes (estratexia 2013-2015)

OUTROS
ESTATAL
Lei 10/2012, de 20 de novembro, pola que se regulan determinadas tasas no ámbito da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses.

(B.O.E. nº 280, 21/11/2012)

Real Decreto Lei 3/2013, do 22 de febreiro, polo que se modifica o réxime de tasas no ámbito da Administración de Xustiza e no sistema de asistencia xurídica gratuita.

(B.O.E. nº 47 de 23 de febreiro de 2013)


Lei 5/2010 de 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada

(B.O.E.nº174, 19/07/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/19/pdfs/BOE-A-2010-11489.pdf

Lei Orgánica 2/2010, do 3 de marzo de saude sexual e reprodutiva e da interrupción do embarazo

(B.O.E nº 55, 04/03/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf

Lei 1/1996, do 10 de xaneiro de asistencia xurídica gratuita.

(B.O.E. nº 11, do 12 de xaneiro)


Real Decreto 996/2003, do 25 de xullo polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuita.
(B.O.E. nº188, 07/08/2003)

http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/07/pdfs/A30505-30525.pdf


No hay comentarios:

Publicar un comentario