´Está de moda unha subcultura que chega a xustificar as agresións'

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/03/06/moda-subcultura-llega-justificar-agresiones/979548.htmlObradoiros Casa das Mulleres

A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para os seguintes obradoiros de carácter gratuíto que se impartirán na Casa das Mulleres.
As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. 
Daráselles preferencia ás mulleres empadroadas en Vigo.
Inscrición previa desde o día 7 de marzo e ata cubrir prazas na Concellería de Igualdade, 1.ª planta da Casa do Concello de 9:00 a 13:30h , ou ben a través do tfno. 986 810 284, en horario de 8:00 a 14:00 h.
Lugar de realización dos obradoiros: Casa das Mulleres, rúa Romil, número 20 .


Obradoiro: “ UNHA VIAXE COAS PINTORAS DAS VANGARDAS 
Dirixido a mulleres maiores de 18 anos.
Obxectivos: 
Viaxar a través do tempo co fin de ampliar os nosos coñecementos artísticos e culturais enfocando o tema das Vangardas Europeas dun xeito persoal e íntimo.
Empregar os medios plásticos como ferramenta para sacar eses sentimentos agochados e a vangarda proposta á visualización externa.
Explicar o papel da muller neste contexto e o seu valor artístico na historia das vangardas.
Datas: todos os xoves desde o 20 de marzo ata o 19 de xuño.
O desenvolvemento do programa consta de 36 horas en total, distribuídas en 12 sesións de 3 horas de duración cada unha.
Horario: de 18:00h a 21:00 h.


Obradoiro: 
“A RISOTERAPIA PARA MELLORAR A NOSA CALIDADE DE VIDA”
Dirixido a mulleres maiores de 18 anos.
Obxectivo: promover a mellora da saúde física, mental, emocional e social das mulleres a través da risa.
Datas: todos os martes desde o 25 de marzo ata o 3 de xuño.
O desenvolvemento do programa constará de 20 horas en total, distribuídas en 10 sesións de 2 horas de duración cada unha.
Horario: de 10:00h a 12:00 h.

Estadías nas residencias de tempo libre

Normativa:

 • Decreto 84/2012 do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre.(DOG nº 44 do 02/03/2012)
 • Orde do 28 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2014. (DOG nº 45 do 6/03/2014)

  Obxecto:

  Adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre de Panxón-Nigrán (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense)

  Persoas destinatarias:

  • Persoas maiores de idade ou menores sempre que vaian acompañados dos seus proxenitores ou titores legais, que teñan a súa residencia en territorio español.
  • Galegos e galegas residentes no exterior.

  Tipos de servizo:

  1. Servizo de residencia: aloxamento e mantenza en réxime de pensión completa durante a quenda adxudicada.
  2. Servizos para non residentes: Poderán gozar do servizo de comedor os familiares e amigos dos residentes que visiten a instalación segundo as normas de provisión de prazas que determine o/a director/a de cada residencia e sen prexuízo da prioridade que se outorgue e se garanta ás persoas aloxadas.

  Documentación:

  • SolicitudePresentación electrónica na sede. Non se admitirán as solicitudes que inclúan persoas que gozaron dalgunha quenda na mesma residencia nalgún dos dous anos anteriores.
  • Fotocopia do DNI da persoa solicitante, so no caso de non dar o consentimento expreso na solicitude para que a Consellería de Traballo e Benestar comprobe telemáticamente os seus datos de identidade.
  • Acreditación da discapacidade, de ser o caso (de non ser expedida pola C.A de Galicia)
  • no caso de solicitantes da quenda de familias numerosas: fotocopia do libro de familia (de non ser expedido ou renovado pola C.A. de Galicia)
  • No caso de persoas solicitantes da quenda de familias acolledoras: copia da resolución administrativa de acollemento (de tratarse dun acollemento formalizado por outra comunidade autónoma).

  Lugar de presentación:

  As solicitudes de estadías na residencia de tempo libre de Panxón presentaranse no rexistro do departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar en Vigo (rúa Concepción Arenal nº 8, 36201 Vigo) e as solicitudes de estadías na residencia de tempo libre do Carballiño presentaranse no rexistro do departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar en Ourense (avda. da Habana nº 79, 32004 Ourense)
  Tramitación electrónica: https://sede.xunta.es

  Prazo de presentación:

  Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da Orde. Ata o 7 de abril de 2014 (por ser o día 6 inhábil)

  Pagamento do prezo da estadía.

  As persoas beneficiarias realizarán, no prazo de dez días desde a recepción da confirmación da reserva por parte da residencia, un depósito de 30 € por cuarto en concepto da dita reserva, e outro depósito, 30 días antes do inicio da quenda adxudicada.
  A primeira quenda do mes de agosto en ambas as dúas residencias queda reservada ás familias que acrediten a súa condición de numerosas; estas poderán, non obstante, solicitar calquera outra das datas que se recollen no anexo II. A adxudicación desta quenda farase igualmente por sorteo de datas, e as sobrantes serán incluídas, de ser o caso, no procedemento xeral de adxudicación. As familias numerosas que se presenten ao resto das quendas entrarán no sorteo xeral e non terán preferencia ningunha.

  O cancro de mama afecta cada vez máis a mulleres xóvenes

  http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2014/03/04/cancer-mama-afecta-vez-mujeres/978667.html