Recursos


RECURSOS CONCELLO DE VIGO


ENLACES DE INTERESE

VIOLENCIA DE XÉNERO

- AXUDAS PERIÓDICAS A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2019 (XUNTA DE GALICIA):


- AXUDA DE PAGO ÚNICO E INDEMNIZACIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. ANO 2018 (XUNTA DE GALICIA):

- PROGRAMA DE AXUDAS ECONÓMICAS A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2019(CONCELLO DE VIGO):


- RAI:


- INSERCIÓN LABORAL PARA VÍTIMAS DE VIOLENCIA:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060510/AnuncioC102_gl.html

- ORFANDADE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2975

- Axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos
menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a
mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión
por violencia de xénero:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190314/AnuncioG0244-110319-0001_gl.htmlVIVENDA

Programa Aluga: axuda ás persoas inquilinas afectadas por execucións hipotecarias.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI431F&ano=2018&numpub=1&lang=gl


IMPAGO DE PENSIÓNS ALIMENTICIASMENORES E FAMILIA

- PRESTACIÓN POR FILLA/O A CARGO:

- PRESTACIÓN POR CRIANZAS MENORES DE 3 ANOS:

CONCILIACIÓN

- AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA:
http://rededemulleres.blogspot.com/
- BONO CONCILIA:
Axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0425-210618-0001_gl.html


EMPRENDEMENTO
PROGRAMA EMEGA: Axudas para iniciativas empresariais
MIGRANTES

- AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL E PARA A REALIZACIÓN DE VIAXES POR RAZÓNS DE INTERESE SOCIAL, ASISTENCIAL OU HUMANITARIO:

No hay comentarios:

Publicar un comentario